Friday, 3 July 2015

We follow the great saint Thirumoolar principle in virtual reality treatment : காற்றைப் பிடிக்கும் கணகறிந்தவர்க்குக் கூற்றனை யுதைக்குங் குறியதுவே திருமூலர் உடலில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் கோளாறு ஏற்படிருந்தால் அங்கே தங்களது பிராண சக்திகளை வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மூலம் அனுப்பி கோளாறை சரிசெய்ய முடியும். வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, சிவா மருத்துவமனை திருமூலர் உடலில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் கோளாறு ஏற்படிருந்தால் அங்கே தங்களது பிராண சக்திகளை வெர்சுவல் ரியாலிட்டி மூலம் அனுப்பி கோளாறை சரிசெய்ய முடியும். வெர்சுவல்ரியாலிட்டி சிவா மருத்துவமனை See More Like Comment Share


No comments:

Post a Comment